ხსპ

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მთარგმნელებისთვის

1. მოქმედების სფერო

 (1) მთარგმნელსა და შემკვეთს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები (ხსპ) ძალაშია, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სხვა რამ გამოკვეთილად არ შეთანხმდა ან ამის აუცილებლობას კანონი მოითხოვს.

(2) შემკვეთის სტანდარტული პირობები მთარგმნელისთვის მხოლოდ მაშინ არის სავალდებულო, თუ ის მათ წერილობით დაეთანხმა..

2. თარგმანის შეკვეთის მოცულობა

Dთარგმანი ხელობის კანონთა გათვალისწინებით დამზადდება. შემკვეთი ხელშეკრულებით შეთანხმებულ თარგმანს მიიღებს.

3. შემკვეთის მიერ მთარგმნელთან თანამშრომლობისა და თარგმანისთვის საჭირო ინფორმაციის გადაცემის ვალდებულობა

(1) ინფორმაცია თარგმანის დამზადების სასურველი ფორმის შესახებ (გამოყენების მიზანი, დისკით მიწოდება, რაოდენობა, დასაბეჭდად მომზადება, თარგმანის გარე ფორმა და ა.შ.) შემკვეთმა მთარგმნელს წინასწარ უნდა აცნობოს. თუ თარგმანი დასაბეჭდად უნდა მომზადდეს ან  დაიბეჭდოს, შემკვეთმა მთარგმნელს დროულად უნდა გადასცეს სათანადო ასლი რედაქტირებისთვის.  სახელები, გვარები, თარიღები და ციფრები შემკვეთმა უნდა გადაამოწმოს.

(2) თარგმანისთვის საჭირო ინფორმაციასა და მასალას (შემკვეთის  ტერმინოლოგია, სურათები, ნახაზები, ტაბულები, შემოკლებული სიტყვები, საკუთარი ტერმინოლოგია და ასე შემდეგ) შემკვეთი მთარგმნელს შეკვეთის მიცემისთანავე გადასცემს.

(3) ინფორმაციისა და მასალის დაგვიანებით, ხარვეზებით, არასრულყოფილად მიწოდების შემთხვევაში, მთარგმნელი არ არის პასუხისმგებელი შეცდომებსა და მასალის დაგვიანებაზე.

(4) ტექსტის გამოყენებისთვის შემკვეთი თვითონ აგებს პასუხს. მანვე უნდა დაადგინოს, არსებობს თუ არა თარგმანის დამზადების უფლება.  სათარგმნი მასალის მესამე პირთა საავტორო და პირადი უფლებებისგან ის მთარგმნელს ათავისუფლებს.

4. შემკვეთის უფლებები ხარვეზიანი თარგმანის შემთხვევაში

(1) შემკვეთს მხოლოდ თარგმანში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მოთხოვნის უფლება აქვს. მთარგმნელი ვალდებულია გამოასწოროს ხარვეზები.

(2) ხარვეზის გამოსწორება შემკვეთმა მთარგმნელს დაუყონებლივ უნდა მოსთხოვოს, ამასთანავე, ხარვეზი ზუსტად უნდა მიუთითოს.

(3) იმ შემთხვევაში, თუ მითითებულ ხარვეზს მთარგმნელი შეთანხმებულ ვადაში არ გამოასწორებს ან ხარვეზის გამოსწორებას უარყოფს ან ხარვეზის გამოსწორება ვერ მოხერხდა, შემკვეთს უფლება აქვს, მთარგმნელის განმარტების შემდეგ, ხარვეზის გამოსწორება სხვა მთარგმნელს დაავალოს ან დამზადებული თარგმანის ნაწილობრივი ფასდაკლება მოითხოვოს ან ხელშეკრულება გააუქმოს.

5. პასუხისმგებლობა

(1) მთარგმნელს პასუხისმგებლობა მხოლოდ საკუთარ მოვალეობის დაუდევრად ან განზრახ დაშვებული უხეში დარღვევის შემთხვევაში ეკისრება. არაუხეში დაუდევრობა ის ზიანია, რომელიც კომპიუტერის გაფუჭების ან ვებფოსტის გადაგზავნის დროს ინტერნეტის გამორთვის ან ვირუსის შედეგია. მთარგმნელი ამის საწინააღმდეგო ანტი-ვირუსის-პროგრამით უზრუნველყოფას ახორციელებს. საკუთარ მსუბუქ დაუდევრობაზე მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებების დარღვევისას ეკისრება პასუხისმგებლობა.

(2) შემკვეთის მიერ მთარგმნელის წინააღმდეგ არსებული ზიანის ანაზღაურების პრეტენზია  Nr.5 (1) წინადადება 4-ში აღნიშნული ზარალის შემთხვევაში 5.000 ევროს არ აღემატება; გარკვეულ შემთხვევაში,  წინასწარ უნდა მოხდეს მკვეთრი შეთანხმება შესაძლო ზარალის ასანაზღაურებლად უფრო მაღალი თანხის მოთხოვნის მიზნით.

(3) პასუხისმგებლობიდან სრულიად ან ნაწილობრივ გათავისუფლება Nr. 5 (1) და (2) არ ეხება მომხმარებლის სიცოცხლის, სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანებას.

(4) თარგმანის ხარვეზების გამო შემკვეთის მიერ მთარგმნელის წინააღმდეგ არსებული პრეტენზია (§ 634a BGB) ძალადაკარგულად ჩაითვლება, თუ ის განზრახ არ მოხდა, დამზადებული თარგმანის გადაცემიდან ერთი წლის განმავლობაში. (შენიშვნა: ეს წესი მხოლოდ კომპანიებთან არსებულ ხელშეკრულებებს ეხება და არა მომხმარებელთან არსებულ ხელშეკრულებებს)

6. პროფესიული საიდუმლოება

მთარგმნელი ვალდებულია დაიცვას ყველა ფაქტის საიდუმლოება,  რომლებიც შემკვეთის დავალების შესრულების საქმიანობასთანაა დაკავშირებული.

7. მესამე პირთან თანამშრომლობა

(1) შეკვეთის დასამზადებლად მთარგმნელს უფლება აქვს თანამშრომლები ან პროფესიონალი მესამე პირები დაასაქმოს.

(2) პროფესიონალი მესამე პირის დასაქმების შემთხვევაში მთარგმნელმა უნდა უზრუნველყოს მესამე პირის მიერ ნრ. 6-ში აღნიშნული საიდუმლოების დაცვის ვალდებულება.

8. ჰონორარი

(1) შემკვეთმა მთარგმნელის ჰონორარი ქვითარზე მითითებული თარიღიდან 14 კალენდარულ დღეში უნდა გადაიხადოს ფასდაკლების და გამოქვითვის გარეშე.

(2) გარდა შეთანხმებული ჰონორარისა, მთარგმნელს უფლება აქვს, შემკვეთთან შეთანხმებული არსებული დანახარჯის ანაზღაურება მოითხოვოს. სხვა შემთხვევაში დღგ, თუ ამას კანონი ითვალისწინებს და ეს დაემატება ჰონორარის თანხას. ასევე, მთარგმნელს უფლება აქვს, ჰონორარის სათანადო წილი წინასწარ მოითხოვოს.

(3) თუ ჰონორარის ოდენობა წინასწარ არ შეთანხმებულა, შემკვეთს ეკისრება სათანადო თანხის დაფარვა შეკვეთილი მასალის ფორმისა და სირთულის გათვალისწინებით. ეს თანხა იუსტიციის სამინისტროს ჰონორარისა და სხვა ხარჯების ანაზღაურების კანონის (JVEG) შესაბამისი პარაგრაფებით დადგენილ თანხაზე დაბალი არ უნდა იყოს.

9. საკუთრების და საავტორო უფლებები

(1) ჰონორარის სრულ გადახდამდე თარგმანი მთარგმნელის საკუთრებაა.

(2) მთარგმნელი თარგმანის სრულ საავტორო უფლებებს იტოვებს.

10. ლიკვიდაციის უფლება

თუ მთარგმნელმა თარგმნა შემკვეთს ინტერნეტით შესთავაზა, ამასთანავე, უკვე დაიწყო თარგმანის დამზადება და ეს შემკვეთს აცნობა, უკანასკნელი ლიკვიდაციის უფლებაზე უარს ამბობს.

11. ძალაში მყოფი კანონმდებლობა

(1) შეკვეთის დამზადება და მისგან გამომდინარე ყველა მოთხოვნა რეგულირდება გერმანიის კანონმდებლობით.

(2) ხელშეკრულება იდება გერმანულ ენაზე.

12. სალვატორული /გამოყოფილი პუნქტი

შეკვეთის პირობები ცალკეული მუხლების გაუქმებით ან კანონმდებლობის შეუსაბამობის გამო არ იცვლება. არასწორი  იმ სწორი მუხლით უნდა შეიცვალოს, რომელიც ეკონომიკურ და სასურველ მიზანს ყველაზე მეტად ემსახურება.

13. ცვლილებები და დამატებები

ამ ხელშეკრულების ზოგადი პირობების ცვლილებებსა და დანამატებს მხოლოდ მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე აქვს ძალა. ეს ეხება ნაწერის ფორმის მოთხოვნილებებსაც.