თქვენს პირად მონაცემებს (შემდეგში დასახელებული, როგორც „მონაცემები“) ვიყენებთ მხოლოდ ვალდებულების შემთხვევაში და  ვებ-გვერდის მოხმარების გაადვილების მიზნით. 

მუხლი 4, ციფრი 1 2016/679 (ევროკავშირი) წესდების, ანუ ე.წ „მონაცემთა დაცვის ძირითადი წესდების“ ( შემდეგში მხოლოდ „DSGVO“) შესაბამისად, „დამუშავება“ გულისხმობს პირად მონაცემებთან დაკავშირებულ, ნებისმიერი ავტომატიზირებული გზით ან არაავტომატიზირებული ნაბიჯს ან ნაბიჯებს, მათ შორის, მონაცემების მიღება-მოპოვებას, ჩაწერას, ორგანიზება/მართვას, დალაგებას, დამახსოვრებას, შეთანხმებას ან შეცვლას, ამოკითხვას, გამოყენებას, გამოქვეყნებას, გაგზავნას ან სხვა გზით მიწოდებას, შედარებას ან დაკავშირებას, შეზღუდვას, წაშლას ან განადგურებას.

წინმდებარე მონაცემთა დაცვის განმარტებით გაცნობებთ განსაკუთრებით, პირად მონაცემთა მიღება-გამოყენება-შენახვა-განადგურების ფორმას, ზომას, მოცულობას, მიზანს, ხანგრძლივობას და იურიდიულ საფუძველს, მათ ჩვენს მიერ ან მესამე პირების მეშვეობით დამუშავებას. გარდა ამისა, შემდეგში გაცნობებთ გამოყენებისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით გამოყენებულ სხვა შემადგენელ ნაწილებს, და მესამე პირების მიერ დამუშავებისას მათ პასუხისმგებლობას.

მონაცემების დაცვის ჩვენი განმარტება შედგება შემდეგი ინფორმაციისგან:

 1. ინფორმაცია ჩვენს, – პასუხისმგებელ პირთა შესახებ
 2. მომხმარებელთა და შესაბამის პირთა უფლებები
 3. ინფორმაცია მონაცემთა გამოყენების შესახებ.

I. ინფორმაცია ჩვენს, როგორც პასუხისმგებელ პირთა შესახებ

ამ ვებ-გვერდის მონაცემთა დაცვაზე სამართლებრივ პასუხს აგებს:

მაია ციგლერი

ჰიერონიმუსშტრასე 24ა

81241 მიუნხენი

გერმანია

ტელეფონი: 0049 (0) 177 683 09 18
ტელეფაქსი: 0049 (0) 89 500 50 552

ვებ-ფოსტა:  lexikonia@georgisch-deutsch.com

II. მომხმარებელთა და შესაბამის პირთა უფლებები

შემდეგში ვრცლად აღწერილი მონაცემთა დამუშავების განმარტების შესაბამისად, მომხმარებლებს და შესაბამის პირებს უფლება აქვთ:

 • მოითხოვონ მათი მონაცემების დამუშავების მტკიცებულება, ინფორმაცია დამუშავებული მონაცემების შესახებ, აგრეთვე დამატებითი მასალა მონაცემთა დამუშავებაზე და მათი ასლები (შეადარეთ აგრეთვე 15 DSGVO);
 • მოითხოვონ არასწორი ან არასრულყოფილი მონაცემების შესწორება ან სრულყოფილად შევსება (შეადარე 16 DSGVO)
 • მოითხოვონ მათ შესახებ არსებულ მონაცემთა დაუყონებლივ წაშლა (შეადარე 17 DSGVO) ან თუ § 17 DSGVO ამას მოითხოვს, § 18 DSGVO-ს შესაბამისად, მათი დამუშავების შეზღუდვა.
 • მათ შესახებ ან მათგან მოწოდებულ მონაცემთა მიღების წინ ამ მონაცემების სხვა მომწოდებლისთვის/პასუხისმგებელისთვის გადაცემის უფლება (შეადარე აგრეთვე 20 DSGVO).
 • მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონების დარღვევით პირადი მონაცემების გამოყენების შესახებ საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, კონტროლის პალატაში გასაჩივრების უფლება (შეადარე აგრეთვე 77 DSGVO).

გარდა ამისა, მომწოდებელმა უნდა აცნობოს მომხმარებელს მონაცემების ყოველგვარი შესწორება ან განადგურება/წაშლა ან § 16, 17 მუხლი 1, 18 DSGVO-ს შესაბამისად განხორციელებული დამუშავების შეზღუდვა. ზომას გადაჭარბებული დატვირთვის ან ტექნიკური ან სამართლებრივი შეუძლებლობის შემთხვევაში ეს ვალდებულება ბათილად ითვლება. მიუხედავად ამისა, მომხმარებელს უფლება აქვს, იცოდეს, თუ ვის მიეწოდა მისი მონაცემები.

გარდა ამისა, § 21 DSGVO-ს შესაბამისად, მომხმარებელს უფლება აქვს, პირადი მონაცემების, განსაკუთრებით, პირდაპირი რეკლამისთვის გამოყენება § 6 მუხლი 1 ასო ფ DSGVO-ს შესაბამისად გაასაჩივროს.

III. ინფორმაცია მონაცემების გამოყენების შესახებ

თუ დამახსოვრების მიზნის მიღწევისას მონაცემების წაშლა კანონით მოთხოვნილ შენახვის ვალდებულებას არ ეწინააღმდეგება და მომავალში სხვა სახის კანონი დამუშავების კონკრეტულ ნაბიჯების შესახებ არ ამოქმედდება,  თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებისას თქვენს შესახებ მოპოვებულ ინფორმაციას წავშლით ან დავბლოკავთ.

სერვერის ინფორმაცია

ტექნიკური მიზეზების, განსაკუთრებით, ვებ-გვერდის ქმედუნარიანობისთვის, თქვენი მონაცემები თქვენი ვებ-ბრაუზერით ჩვენ ან ჩვენი ვებ-სივრცის პროვაიდერს გადმოეცემა. ამ ე.წ. სერვერ-ლოგფაილებით გადმოგვეცემა – მათ შორის, თქვენი ვებ-ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, მისი სამუშაო სისტემა, ის ვებ-გვერდი, რომლიდანაც ჩვენს ვებ-გვერდზე გადმოინაცვლეთ (მიმთითებელი URL), ჩვენი ვებ-გვერდ(ებ)ი, რომლებიც მოინახულეთ, თქვენს მიერ გვერდზე ვიზიტის თარიღი, დრო და იმ ინტერნეტ-კავშირის IP-მისამართი, რომლითაც ვებ-გვერდზე ვიზიტი განახორციელეთ.

ამგვარად მიღებული მონაცემები სხვა მონაცემებისგან განცალკევებულად, დროებით დამახსოვრდება.

ეს დამახსოვრება § 6, მუხლი 1 ასო ფ DSGVO-ს კანონის შესაბამისად განხორციელდება. კანონი ჩვენი ვებ-გვერდის ქმედუნარიანობის და მისი უსაფრთხოების გაუმჯობესება-შენარჩუნების უფლებას გვანიჭებს.

იმ შემთხვევაში, თუ მტკიცებულებებად შენახვას კანონი არ მოითხოვს, მონაცემებს 7 დღის შემდეგ საბოლოოდ წავშლით. კანონიერი ვალდებულების შემთხვევაში მონაცემებს სრულიად ან ნაწილობრივ არ წავშლით.

Cookies

ა) სესიის Cookies

ვებ-გვერდზე ვიყენებთ ე.წ Cookies. Cookies მცირე მოცულობის ტექსტი ან შენახვის სხვა ტექნოლოგია არის, რომლებიც თქვენს მიერ გამოყენებული ინტერნეტ-ბრაუზერით თქვენს ხელსაწყოზე იდება და ინახება. ამ Cookie-თ თქვენს შესახებ განსაზღვრული ინფორმაცია, მაგალითად, თქვენი ბრაუზერის ან ადგილსამყოფელის ან თქვენი IP-მისამართის მონაცემები მუშავდება.

ზემოთ ხსენებულით მომხმარებელს ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენება გაუადვილდება, გვერდის უსაფრთხოება და ეფექტურობა უმჯობესდება, მათ შორის, მაგალითად, სხვადასხვა ენებზე ნახვა ან საყიდლების კალათის ფუნქციები.

ხელშეკრულებების მომზადება-დამყარების მიზნით Cookies გამოყენების კანონიერ საფუძველს წარმოადგენს § 6 მუხლი 1 ასო ბ DSGVO  6 მუხლი 1 ასო ფ DSGVO-ს შესაბამისად, ხელშეკრულების მომზადება-ხელმოწერის გარდა, ამ დამუშავებით ჩვენი ვებ-გვერდის ქმედუნარიანობის გაუმჯობესება ჩვენს სამართლებრივ უფლებას წარმოადგენს.

როგორც კი თქვენს ვებ-ბრაუზერს დახურავთ/გათიშავთ, ამ სხდომის Cookies წაიშლება.

ბ) მესამე პირების Cookies

რეკლამის, ანალიზის ან ჩვენი ვებ-გვერდის ქმედუნარიანობისთვის ვიყენებთ აგრეთვე ჩვენი პარტნიორების Cookies.

დეტალებს, განსაკუთრებით, მესამე პირების Cookies მიზნებს და სამართლებრივ საფუძვლებს ქვემოთ დასახელებული ინფორმაციით გაეცნობით.

გ) წაშლის შესაძლებლობა

თქვენი ვებ-ბრაუზერის პროგრამით შეგიძლიათ, Cookies ინსტალაცია/დაყენება არ დაუშვათ ან შეზღუდოთ, გარდა ამისა, უკვე შენახული Cookies ყოველთვის წაშალოთ. სათანადო ნაბიჯები დამოკიდებულია თქვენს მიერ კონკრეტულად გამოყენებულ ვებ-ბრაუზერზე. შეკითხვებისთვის თქვენი ვებ-ბრაუზერის დახმარების ფუნქცია ან დოკუმენტაცია გამოიყენეთ ან დამხმარე ტექნიკურ პერსონალს მიმართეთ. გაითვალისწინეთ, რომ ბრაუზერის დამონტაჟებული ფუნქციებით ე.წ. Flash-cookies ვერ წაშლით, საამისოდ თქვენი ფლეშ-ფლეიერის ფუნქცია უნდა შეცვალოთ. საჭირო ნაბიჯები დამოკიდებულია თქვენს მიერ კონკრეტულად გამოყენებულ ფლეშ-ფლეიერზე. ამიტომაც გამოიყენეთ ფლეშ-ფლეიერის დასახმარებელი ფუნქცია ან მიმართეთ დამხმარე ტექნიკურ პერსონალს.

გაითვალისწინეთ, რომ Cookies ინსტალაციის ბლოკირების ან შეზღუდვის შემთხვევაში ჩვენი ვებ-გვერდის ყველა ფუნქციას შეუზღუდავად ვერ გამოიყენებთ.

კონტაქტი/კავშირის შესაძლებლობა

ელფოსტით ან საკონტაქტო ანკეტით დაკავშირებისას თქვენს მონაცემებს სათანადო პასუხის მიზნით გამოვიყენებთ. თქვენი მონაცემები თქვენი შეტყობინების დამუშავების და მათზე პასუხისთვის აუცილებელია – მათ გარეშე ვერ ან მხოლოდ არასრულყოფილად გიპასუხებთ.

ამის კანონიერ საფუძველს წარმოადგენს § 6 მუხლი 1 ასო ბ DSGVO.

Google-ფონტებს სხვა შრიფტების ჩვენების მიზნით ვიყენებთ. Google-ფონტები ეკუთვნის Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA-ს, შემდეგში, როგორც Google-ს

ევროპულ-ამერიკულ მონაცემთა დაცვის ფარის სერთიფიკატით („EU-US Privacy Shield“) Google გარანტიას გვაძლევს, რომ მონაცემთა დაცვის ევროპული წესები მონაცემთა გამოყენებისას აშშ-შიც დაიცვება.

ვებ-გვერდზე შემოსვლისას გარკვეული შრიფტების ჩვენების მიზნით აშშ-ში მდებარე Google-სერვერთან კავშირი მყარდება.

ამის კანონიერ საფუძველს წარმოადგენს § 6 მუხლი 1 ასო ფ DSGVO. ეს კანონი ვებ-გვერდის ქმედუნარიანობის გაუმჯობესების და მომგებიანად გამოყენების უფლებას გვანიჭებს.

ჩვენი ვებ-გვერდის გამოძახებისას Google დამყარებული კავშირის მეშვეობით დაადგენს, თუ რომელი გვერდიდან მოგვმართეთ და რომელ IP-მისამართს გაეგზავნოს შრიფტის ჩვენება.

დამატებით ინფორმაციას და ინფორმაციის გამოყენების შეწყვეტის შესაძლებლობებს Google გთავაზობთ გვერდებზე:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google AdWords

კონვერტაციის დამახსოვრებისთვის ჩვენს ვებ-გვერდზე Google AdWords-ის კომპონენტებს, მათ შორის, ე.წ. კონვერტაციის შენახვას ვიყენებთ. ეს პროდუქტი ეკუთვნის Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA-ს , შემდეგში, როგორც Google-ს.

ევროპულ-ამერიკულ მონაცემთა დაცვის ფარის სერთიფიკატით („EU-US Privacy Shield“) Google გვაძლევს გარანტიას, რომ მონაცემთა გამოყენებისას მონაცემთა დაცვის ევროპული კანონები აშშ-იც დაიცვება.

კონვერტაციის შენახვა ჩვენი მომსახურების მიზანდასახულ რეკლამას ემსახურება.

 • 6 მუხლი 1 ასო ფ DSGVO -ის შესაბამისად, ჩვენი ვებ-გვერდის ანალიზის, გაუმჯობესების და მომგებიანად გამოყენების უფლება გვაქვს.

Google-ს მიერ ჩართულ განცხადებაზე გადასვლისას ჩვენს მიერ გამოყენებული კონვერტაცია თქვენს საბოლოო მოხმარების ხელსაწყოზე Cookie-ს შეინახავს. ამ ე.წ. კონვერტაციის Cookies 30 დღის შემდეგ ვადა ეწურება. Cookies, მათ შორის, თქვენს პირად ამოცნობას არ ემსახურება.

Cookie-ს აქტიურობისას ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი სტუმრობით Google-ს და ჩვენ გვეცნობა, რომ Google-ზე მოთავსებულ რეკლამაზე რეაგირება მოახდინეთ და ჩვენს ვებ-გვერდზე გადმოხვედით.

ამგვარად მოპოვებული ინფორმაციით Google ჩვენს ვებ-გვერდებზე შემოსული მომხმარებლის რაოდენობას ადგენს.  ჩვენ ან სხვა, Google AdWords-ის მომხმარებელი მესამე პირები თქვენი ვინაობის დადგენას ვერ შევძლებთ.

თქვენი ვებ-ბრაუზერის შესაბამისი ფუნქციებით ყოველთვის შეგიძლიათ, რომ არ დაუშვათ ან შეზღუდოთ Cookies ინსტალაცია და დამახსოვრებული Cookies წაშალოთ.  ეს კი დამოკიდებულია თქვენს მიერ კონკრეტულად გამოყენებულ ვებ-ბრაუზერზე. ამიტომაც გამოიყენეთ თქვენი ვებ-ბრაუზერის დასახმარებელი ფუნქცია ან მიმართეთ დამხმარე ტექნიკურ პერსონალს.

გარდა ამისა, Google შემდეგ გვერდებზე

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

ამ თემაზე უფრო ვრცელ ინფორმაციას, განსაკუთრებით, მონაცემთა გამოყენების არდაშვების შესაძლებლობებს გთავაზობთ.

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მთარგმნელებისთვის

1. მოქმედების სფერო

(1) მთარგმნელსა და შემკვეთს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები (ხსპ) ძალაშია, გარდა სხვა, მკვეთრი შეთანხმების ან კანონით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შემთხვევაში.

(2) შემკვეთის სტანდარტული პირობები მთარგმნელისთვის სავალდებულოა მხოლოდ წერილობითი ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

2. თარგმანის მოცულობა

თარგმანი პროფესიული კანონების შესაბამისად დამზადდება. შემკვეთი მიიღებს ხელშეკრულებით შეთანხმებულ თარგმანს.

3. შემკვეთის მიერ მთარგმნელთან თანამშრომლობისა და თარგმანისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება

(1) თარგმანის სასურველი ზომა და ფორმა (გამოყენების მიზანი, მიწოდება, რაოდენობა, დასაბეჭდად მომზადება, თარგმანის სახე და ა.შ.) შემკვეთმა მთარგმნელს წინასწარ უნდა აცნობოს. თარგმანის დასაბეჭდად მომზადების ან დაბეჭდვის საჭიროების შემთხვევაში შემკვეთმა მთარგმნელს დროულად უნდა გადასცეს სათანადო ასლი რედაქტირებისთვის.  სახელები, გვარები, თარიღები და ციფრები შემკვეთმა უნდა გადაამოწმოს.

(2) თარგმანისთვის საჭირო ინფორმაცია და მასალა (შემკვეთის  ტერმინოლოგია, სურათები, ნახაზები, ცხრილები, შემოკლებული სიტყვების ახსნა-განმარტება, საკუთარი ტერმინოლოგია და ა.შ.) შემკვეთმა მთარგმნელს შეკვეთისას, თარგმანის დაწყებამდე უნდა მიაწოდოს.

(3) თარგმანისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და დედანი მასალის დაგვიანების, ხარვეზიანად ან არასრულყოფილად მიწოდების შემთხვევაში მთარგმნელი შეცდომებისთვის და მზა თარგმანის დაგვიანებით ჩაბარებისთვის პასუხს არ აგებს.

(4) ტექსტის გამოყენება შემკვეთის პასუხისმგებლობაა. თარგმანის დამზადების უფლების დადგენა მისი მოვალეობაა.  სათარგმნი მასალის მესამე პირთა საავტორო და პირადი უფლებებისგან ის მთარგმნელს ათავისუფლებს.

4. შემკვეთის უფლებები ხარვეზიანი თარგმანის შემთხვევაში

(1) შემკვეთს მხოლოდ თარგმანში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მოთხოვნის უფლება აქვს. მთარგმნელს ხარვეზის აღმოფხვრის ვალდებულება აქვს.

(2) შემკვეთმა მთარგმნელს ხარვეზის აღმოფხვრა დაუყონებლივ უნდა მოსთხოვოს, ამასთანავე, ხარვეზი კონკრეტულად უნდა დაასახელოს.

(3) მთარგმნელის მიერ მითითებული ხარვეზის შეთანხმებულ ვადაში არ აღმოფხვრის, ან ხარვეზის აღმოფხვრაზე უარის ან ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში შემკვეთს უფლება აქვს, მთარგმნელის განმარტების შემდეგ, ხარვეზის გამოსწორება სხვა მთარგმნელს დაავალოს ან დამზადებულ თარგმანზე ნაწილობრივი ფასდაკლება მოითხოვოს ან ხელშეკრულება გააუქმოს.

5. პასუხისმგებლობა

(1) მთარგმნელს პასუხისმგებლობა მხოლოდ პირადი მოვალეობის დაუდევრად ან განზრახ დაშვებული, უხეში დარღვევის შემთხვევაში ეკისრება. არაუხეში დაუდევრობა ის ზარალია, რომელიც კომპიუტერის გაფუჭების ან ელფოსტის გაგზავნისას ინტერნეტის გამორთვის ან ვირუსის შედეგია. მთარგმნელი ამგვარი ზიანის თავიდან აცილების მიზნით ანტივურუსულ პროგრამებს იყენებს. საკუთარ მსუბუქ დაუდევრობაზე მთარგმნელს პასუხისმგებლობა მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებების დარღვევისას ეკისრება.

(2) შემკვეთის მიერ მთარგმნელის წინააღმდეგ არსებული ზარალის ანაზღაურების პრეტენზია ნომ. 5 (1) წინადადება 4-ში აღნიშნული ზარალის შემთხვევაში 5.000 ევროს არ აღემატება; შესაძლო ზარალის ასანაზღაურებლად უფრო მაღალი თანხის მოთხოვნის მიზნით მკვეთრი შეთანხმება კონკრეტულ შემთხვევებში შეკვეთამდე უნდა მოხდეს.

(3) პასუხისმგებლობიდან სრულიად ან ნაწილობრივ გათავისუფლებაში ნომ. 5 (1) და (2) არ იგულისხმება მომხმარებლის სიცოცხლის, სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანება.

(4) თარგმანში არსებული ხარვეზების გამო შემკვეთის მიერ მთარგმნელის წინააღმდეგ არსებული პრეტენზია (§ 634ა BGB/სამოქალაქო კოდექსი) დამზადებული თარგმანის გადაცემიდან ერთი წლის ამოწურვით გაბათილდება. (შენიშვნა: ეს მუხლი ეხება მხოლოდ კომპანიებთან არსებულ ხელშეკრულებებს და არა კერძო მომხმარებელთან დადებულ ხელშეკრულებებს)

6. პროფესიული საიდუმლოება

მთარგმნელი ვალდებულია, რომ დაიცვას შემკვეთისა და შეკვეთილი დავალების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ფაქტის საიდუმლოება.

7. მესამე პირებთან თანამშრომლობა

(1) შეკვეთის დასამზადებლად მთარგმნელს უფლება აქვს, დაასაქმოს თანამშრომლები ან პროფესიონალი მესამე პირები.

(2) პროფესიონალი მესამე პირის დასაქმების შემთხვევაში მთარგმნელმა უნდა უზრუნველყოს მესამე პირის მიერ ნომ. 6-ში აღნიშნული საიდუმლოების დაცვის ვალდებულება.

8. ჰონორარი

(1) შემკვეთმა მთარგმნელის ჰონორარის სრული რაოდენობა ქვითარზე მითითებული თარიღიდან 14 კალენდარულ დღეში უნდა გადაიხადოს ყოველგვარი ფასდაკლების და გამოქვითვის გარეშე.

(2) გარდა შეთანხმებული ჰონორარისა, მთარგმნელს უფლება აქვს, მოითხოვოს შემკვეთთან შეთანხმებული არსებული დანახარჯის ანაზღაურება, მათ შორის, კანონით გათვალისწინებული დღგ, რომელიც ჰონორარის თანხას ემატება. მთარგმნელს უფლება აქვს, წინასწარ მოითხოვოს ჰონორარის სათანადო წილი.

(3) ჰონორარის ოდენობის წინასწარ არ შეთანხმების შემთხვევაში შემკვეთს ეკისრება სათანადო თანხის დაფარვა შეკვეთილი მასალის ფორმისა და სირთულის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში თანხის რაოდენობა იუსტიციის სამინისტროს ჰონორარისა და სხვა ხარჯების ანაზღაურების კანონის (JVEG) შესაბამისი პარაგრაფებით დადგენილ თანხაზე დაბალი არ უნდა იყოს.

9. საკუთრების და საავტორო უფლებები

(1) ჰონორარის ანგარიშსწორების დასრულებამდე თარგმანი მთარგმნელის საკუთრებას წარმოადგენს.

(2) თარგმანის სრულ საავტორო უფლებებს მთარგმნელი მუდმივად ფლობს.

10. ლიკვიდაციის უფლება

თუ მთარგმნელმა შემკვეთს თარგმნა ინტერნეტით შესთავაზა, ამასთანავე, უკვე დაიწყო თარგმანის დამზადების დაწყება შემკვეთს უკვე აცნობა, უკანასკნელი ლიკვიდაციის უფლებაზე უარს ამბობს.

11. მოქმედი კანონმდებლობა

(1) შეკვეთის დამზადება და მასთან დაკავშირებული ყველა მოთხოვნა რეგულირდება გერმანიის კანონმდებლობით.

(2) ხელშეკრულება იდება გერმანულ ენაზე.

12. სალვატორული /გამოყოფილი პუნქტი

შეკვეთის პირობები ცალკეული მუხლების გაუქმებით ან კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის გამო არ იცვლება. არასწორი მუხლი იმ სწორი მუხლით უნდა შეიცვალოს, რომელიც ეკონომიურ და სასურველ მიზანს ყველაზე მეტად ემსახურება.

13. ცვლილებები და დანართები

ამ ხელშეკრულების ზოგადი პირობების ცვლილებებსა და დანართებს ძალა აქვს მხოლოდ მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. ეს ეხება ნაწერის ფორმის მოთხოვნილებებსაც.

(C) Lexikonia 2017

Licensing for the image on the landing page

Description
ქართული: ქართული მხედრული და ასომთავრული ტექსტი ერთსა და იმავე გვერდზე
Date
Source Own work
Author Deu
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

You are free:
 • to share – to copy, distribute and transmit the work
 • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
 • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
 • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.